sponsor
TU HONG TAO
Tu_port
• Biography
• Collection
ARTISTS
• Fu Xi
• Guo Wei
• Han Qin
• He Dan Cheng
• He Duoling
• Hi Yi
• Li Hua Shen
• Loui Hong
• Luo Fa Hui
• Tu Hong Tao
• Wang Chen Yun
• Yang Mian
• Zhao Nengzhi
• Zhou Chun Ya
Tu Hong Tao's Biography
1976 Born in Chengdu, Sichuan Province, China
1995 Graduate from Sichuan Fine Art High School
1998 Received excellent encouragement of Taiwan Lizhongsheng Foundation
1999 Graduate from the Oil Painting Department of the Sichuan FIne Arts Academy
2005 Teaching position at the University of Fine Art in Chengdu. Lives in Chengdu
 
EXHIBITION
2001 "Up-Down-Right-Left", the Feminism etc, Modern Art Museum, Chendgu
2004 "Binhue, cuogui", contemporary art exhibition, East Railway Station Studio, Chengdu
2005 "Living in Chengdu", contemporary oil painting art exhibition, Shenzhen Art Museum, Shenzhen
2005 "Living in Chengdu", contemporary oil painting art exhibition, The Modern Art Museum, Chengdu
2005 "18 Artists", contemporary art exhibition, Soobin Art Gallery, Singapore
2005 "Under The Sky Above Beijing", Yijingxuan Gallery, Beijing
2005 "Tuhongtan and Wujianjun", Exhibition Soka Contemporary Space
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
Tu_studio