sponsor
Loui Hong's Biography
1982 Graduated with a BC degree from the Painting Dept. of Sichuan Academy of Fine Arts, Chongqing, China
1986 Graduated with a Master degree from the Painting Dept. of Sichuan Academy of Fine Arts, Chongqing, China
1993 -
Present
Associated Professor at the Sichuan Academy of Fine Arts ,Chongqing, China
  Professor Liou Hong is a member of the Art Association of China
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
 
LOUI HONG
• Biography
• Collection
ARTISTS
• Fu Xi
• Guo Wei
• Han Qin
• He Dan Cheng
• He Duoling
• Hi Yi
• Li Hua Shen
• Loui Hong
• Luo Fa Hui
• Tu Hong Tao
• Wang Chen Yun
• Yang Mian
• Zhao Nengzhi
• Zhou Chun Ya