sponsor
HI YI
Hi_Yi_studio2
• Biography
• Collection
ARTISTS
• Fu Xi
• Guo Wei
• Han Qin
• He Dan Cheng
• He Duoling
• Hi Yi
• Li Hua Shen
• Loui Hong
• Luo Fa Hui
• Tu Hong Tao
• Wang Chen Yun
• Yang Mian
• Zhao Nengzhi
• Zhou Chun Ya
Hi Yi's Biography
Group EXHIBITIONS
2004 Honey 2004: He Yi’s Oil Painting Exhibition, Room with a View, Shanghai, China
2003 3rd Chinese Oil Painting Exhibition, National Art Museum of China, Beijing, China
2002 Focus on Native Land, The Millennium Monument Museum, Beijing, China
2003 In Memory of 77, 78, Sichuan Fine Arts Institute Art Gallery, Chongqing, China
2001 Chengdu Biennale, Modern Art Museum, Chengdu, China
2000 Tianfu Centennial Painting Exhibition, Chengdu Art Centre, Chengdu, China
1998 Urban Features - Group Exhibition, Sichuan Fine Arts Institute Art Gallery, Chongqing, China
1997 Towards the Millennium – Chinese Youth Oil Painting Exhibition, National Art Museum of China, Beijing, China
1997 China Pufa Modern Oil Painting Exhibition, Shanghai Art Museum, Shanghai, China
1997 He Yi’s Oil Paintings: Morphological Series, Taibei
1996 Chengdu Oil Paintings: 2nd Tour, National Art Museum of China, Beijing, China
1995 Chengdu Oil Paintings, Chengdu Art Museum, Chengdu, China
1992 China’s Chengdu Plastic Arts Exhibition, Belgium
1988 Southwest China Art Exhibition 1988, Sichuan Exhibition Group, Chengdu, China
1988 China Star Modern Art Exhibition, Sichuan Exhibition Group, Chengdu, China
1986 Sichuan Youth Red-Yellow-Blue Modern Art Exhibition, Sichuan Exhibition Group, Chengdu, China
1983 Sichuan Oil Painting Exhibition, Sichuan Exhibition Group, Chengdu, China
Hi_Yi_studio