sponsor
HAN QIN
Han_Qin_port
• Biography
• Collection
ARTISTS
• Fu Xi
• Guo Wei
• Han Qin
• He Dan Cheng
• He Duoling
• Hi Yi
• Li Hua Shen
• Loui Hong
• Luo Fa Hui
• Tu Hong Tao
• Wang Chen Yun
• Yang Mian
• Zhao Nengzhi
• Zhou Chun Ya
Han Qin's Collection
Street light No.12 (2005)
145 x 180 cm
zoom1
oil on canvas
H_C1
Street light No.13 (2005)
145 x 180 cm
zoom2
oil on canvas
Han_Qin2
Street light No.14 (2005)
145 x 180 cm
zoomglass3
oil on canvas
H_C3
Street light No.15 (2005)
145 x 180 cm
oil on canvas
zoom4
H_Q4
Street light No.16 (2005)
145 x 180 cm
zoom5
oil on canvas
Han_Qin5
Street light No.17 (2005)
145 x 180 cm
zoom5
oil on canvas
Han_Qin5